Wednesday 21 November 2018

krhth gold

POAXIA logo

Αποτελέσματα Δ.Σ. της Π.Ο.Α.ΞΙ.Α. στα Ιωάννινα την 12-01-2018

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνδικαλιστικής μας παρουσίας και δράσης στην επαρχία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδρίασε αυτή τη φορά στα Ιωάννινα στις 12 Ιανουαρίου 2018 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

α.  Καθορισμός νέου διεκδικητικού πλαισίου, με βάση το ψήφισμα του 28ου ετησίου τακτικού συνεδρίου.

β.   Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με τα θέματα του νέου μισθολογίου και των κρίσεων-προαγωγών.

γ.  Έγκριση δαπάνης-αγοράς εμβλήματος ΠΟΑΞΙΑ, σημαιών και κατασκευής παρτεριού έμπροσθέν γραφείων της Ομοσπονδίας.

δ.   Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρίασης  ή  προταθεί από μέλος του Δ.Σ.

Ειδικότερα, με βάση το Ψήφισμα του 28ου τακτικού μας συνεδρίου (Καλαμάτα, 23&24/10/2017), αποφασίστηκε να προταχθεί η διεκδίκηση των ακολούθων αιτημάτων:

Α) ΘΕΣΜΙΚΑ

- Τον καθορισμό εργασιακού ωραρίου για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.

- Άμεση υιοθέτηση του πορίσματος της συσταθείσας Επιτροπής του Α.Ε.Α. προκειμένου για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων βαθμολογίου αναφορικά α) με τη κατοχύρωση παραμονής στο Σώμα, (35 τουλάχιστον έτη), για συμπλήρωση προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α. [αποφυγή πρόωρης αποστρατείας]  β) με τα υπαρκτά προβλήματα επετηρίδας Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α, γ) με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή με κριτήριο τα χρόνια στο βαθμό και όχι τα έτη υπηρεσίας].

- Την αύξηση του ορίου ηλικίας για την παραμονή στο Σώμα στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας.-Την θεσμοθέτηση της μη διάθεσης σε Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των  διοικητών Τμημάτων εκτός εκτάκτων περιπτώσεων. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/κό-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.

- Την τροποποίηση της διάταξης  του άρθρου 104 του π.δ. 7/2017 και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης, ώστε  η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν το μεταναστευτικό – προσφυγικό να γίνεται από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, αφού στελεχωθούν καλύπτοντας τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και με ταυτόχρονη προσκόλληση σε αυτά όλων των αποσπασμένων.

2ds poaxia giannena

- Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει επιλυθεί με τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 1 περ. ιδ΄ του πδ. 100/2003. Στην περίπτωση όμως που ο Αστυνομικός είναι ανώτερος υπάρχει πρόβλημα, καθώς από το Υ.Ε.Θ.Α. επικαλούνται ότι το προαναφερόμενο π.δ. δεν το έχει προσυπογράψει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαιτείται να ρυθμιστεί με όμοιο τρόπο το προαναφερόμενο ζήτημα, δηλαδή ο κατά βαθμό κατώτερος να ακολουθεί τον ανώτερο, προκειμένου να εκφράζεται και θεσμικά ο απαραίτητος σεβασμός στον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.    

- Άρση της διάταξης που αφορά στην απαγόρευση της δυνατότητας επανεξέτασης των Αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει, κατόπιν αιτήσεως, για την ικανότητά τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α’ και εφόσον δεν έχει παραμείνει παραπάνω από πέντε (5) έτη στην κατάσταση αυτή (παρ. 6 άρθρου 44 ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α'-263).

- Κάλυψη δαπανών για την περίθαλψη των τραυματισθέντων Αστυνομικών-Ειδικών Φρουρών & συνοριοφυλάκων ένεκα της υπηρεσίας στο σύνολό τους από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, σε περίπτωση που επέλθει θάνατος, η πολιτεία αναγνωρίζοντας τη θυσία ως ελάχιστο φόρο τιμής, η εν λόγω τελετή  να βαρύνει το δημόσιο.

- Η αναδιάρθρωση να προχωρήσει στην δεύτερη φάση, η οποία θα αφορά την Δ.Α.Ε.Ε.Β., την Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ., τα επιτελεία Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων.

3ds poaxia giannena

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

- Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.

- Την κατάργηση του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) και την από κοινού με τα αρμόδια Υπουργεία, σύσταση επιτροπής, για την εκπόνηση νέου μισθολογίου στη βάση των αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές της αξιοκρατίας, των προσόντων θέσης και υπηρεσιακής απόδοσης.

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

- Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού, με παράλληλη προσαύξηση κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώρισή της, ήτοι σε επτά έτη συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις, ως υφίσταται σήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35ετή συνολική πραγματική υπηρεσία στο Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της άμεσης θεσμοθέτησης των προτεινομένων από την Ομοσπονδίας μας, αποφάσισε να ζητήσει  συναντήσεις άμεσα με την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία.

Ειδικά τα θέματα της διασφάλισης της 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα, της εξέλιξης των Ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών του ΤΕΜΑ και του ν.3689/2008 που για ανεξήγητους για μας λόγους δεν έχουν ακόμα τύχει της δέουσας αναγνώρισης και θεσμοθέτησης, παρότι έχουν κατατεθεί τεκμηριωμένες προτάσεις και έχουν συνταχθεί σχετικά πορίσματα από τις αρμόδιες Επιτροπές του Αρχηγείου στις οποίες και συμμετείχαμε, αποτελούν για την Ομοσπονδία πρώτιστης προτεραιότητας αιτήματα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την πολιτεία.

Η Ομοσπονδία είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την επίλυσή τους εξαντλώντας όλα τα μέσα του αγώνα, ακόμα και με ανοικτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε και ουδεμία αιτιολογία θα κάμψει την αποφασιστικότητά μας.

4ds poaxia giannena

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Δ.Σ. έγινε ενημέρωση των συναδέλφων της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου για όλα τα τρέχοντα θέματα και απαντήθηκαν ερωτήματά τους αναφορικά με το μισθολόγιο, το συνταξιοδοτικό, το ΤΕΑΠΑΣΑ και το επίκαιρο θέμα των κρίσεων – προαγωγών, όπου διεφάνη για άλλη μια φορά η αγωνία των συναδέλφων μας για την αλλαγή του ισχύοντος αναχρονιστικού συστήματος, που ουδόλως διασφαλίζει την αξιοκρατία, αλλά εξυπηρετεί κατά το δοκούν τους κρατούντες, διαχρονικά.

Με την ευκαιρία αυτή, τονίζουμε και πάλι την πάγια θέση μας να προστατευτεί κατά τις επικείμενες ετήσιες κρίσεις η αξιοπρέπεια των Αξιωματικών και του Σώματος, διαφυλάττοντας τα ψήγματα αξιοκρατίας που έχουν διασωθεί όλα αυτά τα χρόνια και αποφεύγοντας τις όποιες αποφάσεις που θα απαξιώνουν έτι περεταίρω τον αστυνομικό μας οργανισμό.

Την επομένη ημέρα, 13/1/2018 το προεδρείο συνοδευόμενο από τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου κ. Κολλιοπάνο Θεόδωρο, επισκέφθηκε τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου και συναντήθηκε με τον Υποστράτηγο κ. Σκούμα Κωνσταντίνο, τους βοηθούς του Ταξίαρχο κ. Βόγλη Ευάγγελο, Α/Δ κ. Πετσινό Χρήστο και Α/Δ κ. Βασιλείου Γεώργιο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων κ. Βασιλάκο Ιωάννη.

5ds poaxia giannena

Κατά τη συνάντηση που έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, συζητήθηκαν τα προβλήματα των Αξιωματικών στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου σε σχέση με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, της διακίνησης ναρκωτικών, το διασυνοριακό έγκλημα το οποίο λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και άλλα. Όπως μας τονίστηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας και μεγάλα ποσοστά εξιχνιάσεων των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε ποσοστό έως και 110%, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματική και συστηματική εργασία των συναδέλφων μας σε όλη την περιοχή.

Τέλος, το βράδυ της ίδιας ημέρας το ΔΣ παρέστη στην χοροεσπερίδα – κοπή πίτας που πραγματοποιήθηκε στο Κρυφοβό Ιωαννίνων, με πρωτοβουλία των Ενώσεων Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου, Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων , Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Ένωσης Αποστράτων Αστυνομίας και Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Αστυνομίας & Π.Σ Ηπείρου-Κέρκυρας.

6ds poaxia giannena

Απευθύνοντας χαιρετισμός στην κατάμεστη αίθουσα και ενώπιον των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων τοπικών φορέων και οργανώσεων, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ εξήρε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση κοινής χοροεσπερίδας από όλα τις πρωτοβάθμιες ενώσεις, γεγονός που αγκαλιάστηκε από τους συμμετέχοντες, όπως αποδεικνύει και η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ενότητα και στην εμπέδωση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας που πρέπει να ξεκινούν από τη βάση ώστε όλοι μαζί να διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματά μας.

Δράττοντας την ευκαιρία της παρουσίας των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης τόνισε για άλλη μια φορά την υποχρέωση της πολιτείας να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις και ειδικά τις αποφάσεις του ΣτΕ αντί να ωθεί σε περιπέτειες με την ψήφιση διατάξεων περί μισθολογίου, που δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας.

7ds poaxia giannena

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η Ομοσπονδία μας, έχει δρομολογήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με γνώμονα και τις αποφάσεις του 28ου συνεδρίου μας, δίνοντας το παρών στην δεύτερη κοινή συνεδρίαση των ΔΣ των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2018, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ όπου θα συζητηθούν τα κοινά προβλήματα και θα δρομολογηθούν συντονισμένες ενέργειες με την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Προτάσσοντας την Ενότητα, δίνουμε όλοι μαζί τον Αγώνα.

- Για το Συνάδελφο
- Για αποτελεσματική Αστυνομία
- Για στελέχη με επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση.
Read 693 times

Πατήστε εδώ για να δείτε την προσφορά της ΚΕΝ...

ken1.jpg ken2.jpg

Πατήστε εδώ για να δείτε την προσφορά της ΚΕΝ...

ken1.jpg ken2.jpg

Most Read

 
 

Επισκέπτες ...

151607
ΣήμεραΣήμερα118
ΕχθέςΕχθές232
ΕβδομάδαΕβδομάδα425
ΜήναςΜήνας4228
ΣύνολοΣύνολο151607

Τοπικές εφημερίδες


Πρωτοσέλιδα


Το περιοδικό μας

Poaxia pdf 50o

Ο καιρός ...